Opłaty

Procedury naliczania i pobierania odpłatności od rodziców (prawnych opiekunów) za przedszkole

 1. Świadczenia w przedszkolu realizowane są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00, w tym bezpłatnie przez 5 godzin dziennie.
 2. Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń przedszkola o której mowa
 3. Opłata miesięczna za przedszkole obejmuje faktycznie zarejestrowane godziny pobytu dziecka w danym okresie rozliczeniowym
 4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest jako iloczyn ewidencjonowanych godzin pobytu dziecka zminusowany o godziny bezpłatnej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu .
 5. Nauczyciel lub pomoc nauczyciela ewidencjonuje godzin przyjścia dziecka do przedszkola oraz godzinę odbioru dziecka. Rodzic lub osoba upoważniona składają podpis potwierdzający liczbę godzinowego pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Opłata za wyżywienie dziecka wynosi 10 zł dziennie. Przedszkole zastrzega zmianę wysokości stawki żywieniowej w przypadku wzrostu cen zakupu surowców spożywczych.
 7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie dziecka w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, podlega odliczeniu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
 8. Opłaty o których mowa w pkt. 2, 6 naliczane są miesięcznie i wręczane osobiście każdemu rodzicowi (opiekunowi prawnemu) na wydruku.
 9. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest uiścić – – naliczoną opłatę za dany miesiąc w terminie przelewem na konto przedszkola. W przypadku gdy ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się następny dzień powszedni.
 10. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola.
 11. W przypadku jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) nie dokonali w terminie opłat za przedszkole dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dziecka uczęszczającego do przedszkola oraz podjąć kroki skierowania sprawy na drogę postępowania komorniczego.