Nasze przedszkole w programie „Przedszkole promujące zdrowie”.

        Od roku szkolnego 2019/2020 nasze przedszkole ma zaszczyt należeć do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Realizując Program Promocji Zdrowia podejmujemy różnorodne działania i projekty edukacyjne kształtujące świadomość całej społeczności przedszkolnej na temat konieczności wspólnego dbania o zdrowie we wszystkich jego wymiarach.

Jesteśmy w trakcie przeprowadzania działań ujętych programie „Przedszkola promującego zdrowie” naszej placówki. O naszych działaniach i postępach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników, rodziców i dziadków dzieci);
  • podejmowaniu przez członków tej społeczności teraz i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

       Celem i zadaniem przedszkola promującego zdrowie jest wspieranie każdego wychowanka w rozwijaniu indywidualnego potencjału zdrowia oraz wspomaganie       całej społeczności przedszkolnej w tworzeniu warunków i perspektyw rozwoju zdrowia. Przedszkole Promujące Zdrowie jest wartością, do której dążymy podejmując długofalowe działania i służąc jej rzetelnym, owocnym wysiłkiem zespołowym. Rada Pedagogiczna pod kierunkiem koordynatorów opracowuje na każdy rok szkolny priorytety oraz doskonali się w tym zakresie. Zapraszamy wszystkich „Przyjaciół” naszego przedszkola do współpracy w działaniach.

Zapraszamy i zachęcamy!

Dyrektor, grono pedagogiczne,

pracownicy przedszkola oraz wychowankowie

Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie.